0

Tin tức

Tổng kết Chương trình hỗ trợ thải độc trì cho trẻ em và người lao động tái chế thôn Đông Mai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Tổng kết Chương trình hỗ trợ thải độc trì cho trẻ em và người lao động tái chế thôn Đông Mai, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam http://www.moh.gov.vn/web/phong-chong-tai-nan-thuong-tich/cac-mo-hinh-an-toan/-/asset_publisher/tCS2OQCoSkP9/content/tong-ket-chuong-trinh-ho-tro-thai-oc-tri-cho-tre-em-va-nguoi-lao-ong-tai-che-thon-ong-mai-huyen-van-lam-tinh-hung-yen?inheritRedirect=false Trước tình hình...

24/04/2019 0